Privacy Verklaring - Flow Development
Privacy Verklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 september 2020
1. Algemeen

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wanneer, hoe en waarom mevrouw FLORENCE DAMEN (handelend onder de naam “‘FLOW DEVELOPMENT”) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u gebruik maakt, dan wel uw werkgever gebruik maakt van, van diensten van FLOW DEVELOPMENT, of op andere wijze met FLOW DEVELOPMENT communiceert.

FLOW DEVELOPMENT is de verwerkingsverantwoordelijke ten aan zien van de in deze verklaring omschreven verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat FLOW DEVELOPMENT bepaalde wettelijke taken en verantwoordelijkheden heeft voor haar verwerkingsactiviteiten. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een email sturen naar info@flowdevelopment.nl

2. Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt en op welke wettelijke grondslag?

Klanten/werknemers van Klanten

FLOW DEVELOPMENT verwerkt persoonsgegevens van klanten onder andere om haar Hardloop- en wandeltrainingen aan te bieden, Coaching en trainingen gericht op vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling en consultancy aan bedrijven gericht op vergroten van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en leiderschap, contact te onderhouden met klanten en derden alsmede om facturen op te stellen en te verzenden.

FLOW DEVELOPMENT kan onder meer de volgende persoonsgegevens van klanten/werknemers van bedrijven die diensten afnemen van FLOW DEVELOPMENT, verwerken: naam, adres, email, telefoonnummer, bankgegevens, geslacht, medische gegevens, functie in bedrijf.

FLOW DEVELOPMENT verwerkt deze persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, de uitvoering van overeenkomsten met bedrijven waar betrokkenen werkzaam zijn; voldoen aan wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang en betreffende eventuele medische gegevens de expliciete toestemming van de betrokkenen.

Derden

Onder derden vallen personen die niet klant zijn van FLOW DEVELOPMENT en waarvan gegevens voorkomen in de documenten die FLOW DEVELOPMENT in behandeling heeft ten behoeve van haar klanten. Onder derden vallen ook personen die contact opnemen met FLOW DEVELOPMENT maar nog geen klant van FLOW DEVELOPMENT zijn.

FLOW DEVELOPMENT verwerkt persoonsgegevens van derden onder andere om haar dienstverlening te kunnen leveren en om te communiceren met betrokkenen.

FLOW DEVELOPMENT kan onder meer de volgende persoonsgegevens van derden verwerken: naam, adres, email, telefoonnummer, andere gegevens die door klanten of derden worden verstrekt.

FLOW DEVELOPMENT verwerkt deze gegevens in het kader van de overeenkomst die zij heeft met haar klanten, hetzij nadat zij toestemming heeft gekregen voor deze verwerking van persoonsgegevens of voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van FLOW DEVELOPMENT in het kader van een adequate bedrijfsvoering.

3. Aan welke derden worden persoonsgegevens verstrekt?

FLOW DEVELOPMENT verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op uw verzoek, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Worden persoonsgegevens aan partijen buiten de EER doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden niet aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) doorgegeven. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat te allen tijde een passend beschermingsniveau wordt geboden door toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

FLOW DEVELOPMENT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, diefstal of verlies.

6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zullen nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven omschreven doeleinden, of om te voldoen aan wet- of regelgeving.

7. Welke rechten heeft u?

U kunt bij FLOW DEVELOPMENT inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door FLOW DEVELOPMENT worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U heeft recht om uw toestemming in te trekken en ook een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met info@flowdevelopment.nl.

8. Hoe worden wijzigingen in deze privacyverklaring bekend gemaakt?

Als deze verklaring in de toekomst wordt aangepast, zal dat op passende wijze worden medegedeeld aan betrokkenen die in aanmerkelijke mate door de wijziging getroffen worden.

9. Contactgegevens van FLOW DEVELOPMENT

Florence Damen
Burgemeester Pabstlaan 10
2131 XE Hoofddorp

Email: info@flowdevelopment.nl

 

Bedankt voor het downloaden van mijn E-book

Ik wens je heel veel leesplezier met het E-book ‘ Ontdek de 7 essentials voor hardlopen in flow.  Je vindt het e-book direct in jouw mailbox. (check voor de zekerheid ook jouw spambox). En natuurlijk veel loopplezier. Want met de tips en inspiratie in het boek ga je veel lekkerder hardlopen. Go with the Flow

Geen koekie van eigen deeg? Geef toestemming om cookies te plaatsen als je mijn website bezoekt.